GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 1997-02 > 0856365402


From: <>
Subject: Re: mienstra
Date: Wed, 19 Feb 97 15:16:42 GMT
References: <330A9307.67F7@pi.net>


Aan 19-02-97 6:43, in bericht <>, lagerwou
<> schreef:

> Wie kan mij iets vertellen over de naam Mienstra in Friesland?
>
> Groetjes.
1 Mienstra, Gelske Wisses * Ketlik
= 24.11.1765 Aldskoat +

b
w
> Wisse Maases X Gelske Lykles

% x
%k xk 23.1.1791 Mildam
X Heida, Hendrik Andries
*
= 19.4.1761 Mildam + 5.11.1836

b
w
> Andries Hendriks Heida X Ymkjen Wolters

- Heida, Andries Hendriks
* 13.3.1791 Ketlik
= 3.4.1791 Ketlik
+ 28.7.1870 Ketlik

b Veehouder
w Rotstergaast
% x 26.9.1819
%k xk
X Saakjen Eitses Hoekstra
- Heida, Wisse Hendriks
* 6.9.1792 Ketlik
= 7.10.1792 Ketlik
+ 15.12.1878

b Herbergier
w Jubbega-Schurega, Hoarnstersweach, Aldskoat
% x 8.12.1822
%k xk
X Foekje Thijsses Bakker
- Heida, Geiske Hendriks
* 17.3.1794 Ketlik
= 20.4.1794 Aldskoat
+ 11.11.1864 Aldskoat

b
w
% x 16.10.1817 Skoaterln
%k xk
X Hendrik Wybes Bijleam
- Heida, Imkjen Hendriks
* 8.1.1797 Ketlik
= 12.2.1797 Mildam
+ 16.2.1884 Skoaterln

b
w
% x 12.5.1830 Skoaterln
%k xk
X Fedde Wiebes Heida
- Heida, Geiske Hendriks
* 1797 Ketlik
= +

b
w
% x 11.5.1816 Skoaterln
%k xk
X Feitze Sakes Talsma
- Heida, Maaze Hendriks
* 22.7.1798 Ketlik
= 2.9.1798 Ketlik
+ 30.3.1879 Ketlik

b Arbeider
w Brongergea
% x 9.5.1821 Skoaterln
%k xk
X Dieuwkjen Pieters Hettema
- Heida, Ykke Hendriks
* 20.10.1800 Ketlik
= 23.11.1800 Mildam
+ 30.1.1875 Skoaterln

b
w
% x 15.6.1834 Skoaterln
%k xk
X Tjeerd Berends van de Bos
- Heida, Wouter Hendriks
* 3.1.1804 Ketlik
= 15.1.1804 Mildam
+ 11.7.1863 Skoaterln

b
w
% x 1.11.1835
%k xk
X Korneliske Egberts Kuiper
- Heida, Karst Hendriks
* 6.11.1808 Ketlik
= 18.12.1808 Aldskoat
+ 15.2.1881 Ketlik

b
w
% x 16.5.1847 Skoaterln
%k xk
X Wytske Jeens Brouwer------------------------------

This thread: