GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2001-05 > 0990727701


From: "WiBo" <>
Subject: Re: Zijn we allemaal familie?
Date: Thu, 24 May 2001 20:08:21 +0200
References: <ZXeO6.6479$pH4.80421@zonnet-reader-1>, <3B0AAE0F.C164B5F6@home.com>, <ZFUO6.7764$pH4.91325@zonnet-reader-1>


Petra
bedankt voor zo'n formidamel antwoord. Ik heb het maar vast opgeslagen om
nog later eens te kunnen gebruiken.
En.. hoe men er ook over denkt. Het heeft me gestoord hoe denigrerend
sommigen over de diepste gevoelens van anderen durfen te spreken.Jammer..
Wicher

--


Bezoek ook onze webpage:
http://home.hccnet.nl/w.bos/

speciaal voor familie:

wordt lid!
"Petra Spronk-Bolleboom" <> wrote in message
news:ZFUO6.7764$...
> Dag allemaal,
>
> Vanwege drukke werkzaamheden een ietwat late reactie van mijn kant, maar
ik
> zag mijn naam voorbij komen in deze interessante discussie, dus wilde ik
> nog even reageren op de opmerkingen van Patrick, Teus, Rob, Bert, Luuk,
> Eugne, Ren en anderen.
>
> Voor wat betreft de Neanderthaler (en andere "aapmensen") het volgende:
>
> De Neanderthaler (zo genoemd naar het Neanderthal in Duitsland, waar het
> eerste fossiel werd gevonden) was ongetwijfeld een mens. Aanvankelijk werd
> hij afgebeeld als een voorovergebogen, dom uitziend, behaard en aapachtig
> wezen. Thans is bekend dat deze foutieve reconstructie gebaseerd was op
een
> fossiel skelet dat door ziekte ernstig misvormd was. Sindsdien zijn er
vele
> fossielen van Neanderthalers gevonden die bevestigen dat zij niet veel van
> de hedendaagse mensen verschilden. Fred Hoyle zei in zijn boek Ice: "Er
> zijn geen bewijzen dat de Neanderthaler in enig opzicht inferieur aan ons
> was." Als gevolg daarvan hebben recente tekeningen van Neanderthalers een
> modernere aanblik gekregen.
>
> Een andere fossiele vorm die men veelvuldig in wetenschappelijke
> publikaties tegenkomt, is de Cro-Magnonmens. Hij dankt zijn naam aan de
> plaats in Zuid-Frankrijk waar zijn beenderen voor het eerst werden
> opgegraven. Deze exemplaren 'onderscheidden zich zo weinig van onze
> huidige, dat zelfs de grootste sceptici moesten toegeven dat het mensen
> waren', zei het boek Lucy.52
>
> De bewijzen tonen dus duidelijk aan dat geloof in "aapmensen" ongegrond
is.
> In plaats daarvan hebben mensen alle kenmerken van schepping - apart en
> onderscheiden van alle dieren. Mensen planten zich slechts naar hun eigen
> soort voort. Dat is heden ten dage zo en dat is in het verleden altijd zo
> geweest. Aapachtige dieren die in het verleden hebben geleefd, waren
gewoon
> mensapen of apen - geen mensen. En fossielen van vroegere mensen die
> lichtelijk verschillen van mensen in deze tijd, vormen gewoon een
> demonstratie van de verscheidenheid binnen de menselijke familie, net
zoals
> er tegenwoordig vele variteiten naast elkaar leven. Er zijn mensen die
> meer dan twee meter lang zijn en er zijn pygmeen, en hun skeletten
> variren in afmeting en vorm. Maar zij behoren allen tot dezelfde
> menselijke "soort", niet tot een dier-"soort".
>
> Hoewel .... ik moet eerlijk toegeven, soms wordt ook ik wel eens aan het
> twijfelen gebracht, als je het gedrag van sommige mensen ziet ;-)
>
> Wat zegt de bijbel over de gemeenschappelijke oorsprong van de mens?
>
> De mens is de hoogste vorm van leven op aarde en het werk van de Schepper.
> Hij vormde de mens uit stof van de aardbodem, blies in zijn neusgaten de
> levensadem "en de mens werd een levende ziel" (Genesis 2:7; 1 Korinthirs
> 15:45). Nadat Adam geschapen was en hij de dieren een naam had gegeven,
> deed God een diepe slaap op hem vallen; en terwijl hij sliep, nam God een
> van Adams ribben en vormde daaruit de vrouw. Daarom kon Adam, toen zij bij
> hem werd gebracht, zeggen: "Dit is eindelijk been van mijn gebeente en
> vlees van mijn vlees." Hij noemde haar Mannin of Vrouw (isjsjah'),
"omdat
> deze uit de man werd genomen" (Genesis 2:21-23). Adam gaf haar later de
> naam Eva ("Levende"). - Genesis 3:20.
>
> Goed beschouwd heeft zijn vrouw Adam dus een rib uit z'n lijf gekost!
>
> Een aantal Hebreeuwse en Griekse termen hebben betrekking op de mens of de
> man. Adham' betekent "mens; aardse mens; mensheid ([de] mensen)"; isj,
> "man; iemand; echtgenoot"; enosj, "sterfelijk mens"; ge'ver, "fysiek
> sterke man"; zakhar', "mannelijk"; enkele andere Hebreeuwse woorden
worden
> soms ook met "man" of "mens" vertaald. Het Griekse anthro'pos betekent
> "mens; [de] mensen"; a'ner, "man; echtgenoot".
> De apostel Paulus bevestigde dat God de mens heeft geschapen toen hij tot
> de Atheners zei: "Hij heeft uit n mens elke natie van mensen gemaakt om
> op de gehele oppervlakte der aarde te wonen" (Handelingen 17:26).
Bijgevolg
> hebben alle natin en rassen een gemeenschappelijke oorsprong.
>
> Dan de vraag: Hoe staat het met de datering?
>
> De bijbelse chronologie geeft te kennen dat er sinds de schepping van de
> mens een periode van ongeveer 6000 jaar is verstreken. Waarom leest men
dan
> vaak over veel langere perioden sinds er erkend menselijke fossielen zijn
> verschenen?
>
> Alvorens te concluderen dat de bijbelse chronologie het bij het verkeerde
> eind heeft, is het goed te bedenken dat dateringsmethoden aan de hand van
> radioactiviteit door sommige geleerden scherp zijn bekritiseerd. Een
> wetenschappelijk blad berichtte over studies waaruit bleek dat
"dateringen,
> bepaald aan de hand van radioactief verval, ernaast kunnen zitten - niet
> slechts een paar jaar, maar verscheidene orden van grootte". Het zei: "In
> plaats dat de mens reeds 3,6 miljoen jaar op aarde rondwandelt, kan het
> zijn dat hij er nog maar een paar duizend jaar is."
>
> Als voorbeeld noemen wij de radiokoolstof-"klok". Deze dateringsmethode
aan
> de hand van radioactieve koolstof werd door geleerden over de gehele
wereld
> in een periode van twintig jaar ontwikkeld. Ze werd alom toegejuicht als
> een nauwkeurige dateringsmethode voor artefacten uit de oude geschiedenis
> van de mens. Maar toen werd er in Uppsala in Zweden een conferentie
> gehouden van de experts uit de hele wereld, onder wie radiochemici,
> archeologen en geologen, om hun bevindingen te vergelijken. Het rapport
van
> hun conferentie liet zien dat de fundamentele veronderstellingen waarop de
> metingen waren gebaseerd, in mindere of meerdere mate onbetrouwbaar waren
> bevonden. Men ontdekte bijvoorbeeld dat de hoeveelheid radioactieve
> koolstof die in de atmosfeer wordt gevormd, in het verleden niet constant
> is geweest en dat deze methode niet betrouwbaar is voor de
> ouderdomsbepaling van voorwerpen uit ongeveer 2000 v.G.T. of daarvr.
>
> Houd in gedachte dat werkelijk betrouwbare bewijzen van 's mensen
> activiteit op aarde geen miljoenen, maar slechts duizenden jaren
teruggaan.
> Wij lezen bijvoorbeeld in Het lot van de aarde: "Slechts zes- tot
> zevenduizend jaar geleden . . . begon de huidige beschaving zich af te
> tekenen. Die beschaving stelde ons in staat een menselijke wereld op te
> bouwen."
> In The Last Two Million Years wordt gezegd: "In de Oude Wereld werden de
> meeste belangrijke stappen in de landbouwrevolutie tussen 10.000 en 5000
v.
> Chr. genomen." En ook: "Slechts de afgelopen 5000 jaar heeft de mens
> geschreven berichten achtergelaten."56 Het feit dat het fossielenverslag
> laat zien dat de moderne mens plotseling op aarde verscheen, en dat
> betrouwbare historische verslagen, zoals men toegeeft, van recente datum
> zijn, is in overeenstemming met de bijbelse chronologie met betrekking tot
> menselijk leven op aarde.
>
> Merk in dit verband eens op wat de Nobelprijswinnaar en kernfysicus W. F.
> Libby, een van de pioniers op het gebied van radiokoolstofdatering, in het
> tijdschrift Science zei: "Het researchwerk bij het ontwikkelen van de
> dateringstechniek bestond uit twee fasen - het dateren van monsters uit
> respectievelijk het historische en het prehistorische tijdperk. Arnold
[een
> medewerker] en ik kregen onze eerste schok toen onze adviseurs ons
> vertelden dat de geschiedenis slechts 5000 jaar terugging. . . . Je leest
> verklaringen die erop neerkomen dat die en die gemeenschap of
> archeologische vindplaats 20.000 jaar oud is. Wij kwamen nogal abrupt te
> weten dat deze getallen, deze hoge ouderdommen, niet nauwkeurig bekend
> zijn."
>
> Toen de Engelse schrijver Malcolm Muggeridge een boek over evolutie
> besprak, gaf hij commentaar op het gebrek aan bewijzen voor evolutie. Hij
> merkte op dat wilde speculaties niettemin floreerden. Vervolgens zei hij:
> "In vergelijking daarmee schijnt het Genesisverslag heel sober en heeft
het
> op zijn minst de verdienste dat het werkelijk een samenhang vertoont met
> wat wij over menselijke wezens en hun gedrag weten." Hij zei dat de
> ongegronde beweringen omtrent miljoenen jaren in verband met de evolutie
> van de mens "en de wilde sprongen van schedel naar schedel, iedereen die
> niet is ingepalmd door de mythe [van de evolutie], alleen maar als pure
> fantasie kunnen voorkomen". Muggeridge besloot: "Het nageslacht zal
beslist
> verbaasd staan, en naar ik hoop bijzonder geamuseerd zijn, over het feit
> dat zulk een slordig en niet-overtuigend getheoretiseer de
> twintigste-eeuwse geest zo gemakkelijk in beslag heeft genomen en op een
zo
> grote schaal en zo gedachteloos is toegepast."
>
> Er bestaan geen concrete documenten omtrent mensen uit de oudheid, hun
> geschriften, hun landbouwwerkzaamheden of andere activiteiten, die verder
> in het verleden teruggaan dan 4026 v.G.T., het jaar waarin Adam werd
> geschapen. Aangezien de Schrift de geschiedenis van de mens vanaf de
> schepping van het eerste mensenpaar beschrijft, kan er niet zoiets als een
> "prehistorische mens" bestaan hebben. Het in de aarde aangetroffen
> fossielenverslag levert geen schakel op tussen de mens en de dieren.
> Bovendien wordt er in de oudste getuigenissen van de mens, of deze nu
> bestaan uit geschreven documenten, grotschilderingen, sculpturen of
> dergelijke, totaal niets aangetroffen dat erop zou wijzen dat er
> tussenvormen van de mens hebben bestaan. De Schrift laat duidelijk het
> tegenovergestelde zien, namelijk dat de mens oorspronkelijk een zoon van
> God was en dat hij degenereerde (1 Konieken 8:46; Prediker 7:20; 1
Johannes
> 1:8-10).
>
> Volgens de bijbel woonde de mens oorspronkelijk in "een tuin in Eden"
> (Genesis 2:8). De aangegeven ligging is niet ver van de plaats waar de
> vroege beschaving van de mensheid na de Vloed zich ontwikkelde. De door
> geleerden algemeen aanvaarde zienswijze wordt door P. J. Wiseman als volgt
> onder woorden gebracht: "De ons bekende gegevens over de wieg der
> mensheid - Genesis, de archeologie en de overlevering - wijzen allen naar
> de vlakte van Mesopotami. Geen enkele cultuur, ook niet die van de
> Chinezen en Indirs, kan zich wat ouderdom betreft met de cultuur van de
> Babylonirs meten." - Ontdekkingen over Genesis, Groningen, 1960, blz. 32.
>
> Door de woorden: "In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Genesis
> 1:1) laat de Schrift de vraag open wanneer dit geschiedde. Het gebruik van
> de term "begin" is derhalve onaanvechtbaar, ongeacht de ouderdom die
> wetenschappers aan de aardbol en aan de verschillende planeten en andere
> hemellichamen proberen toe te kennen. De schepping van de stoffelijke
hemel
> en de aarde kan dus in feite miljarden jaren geleden hebben
plaatsgevonden.
>
> BRON: Leven - Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping?
>
>
> --
> Met vriendelijke groet,
> Petra Spronk-Bolleboom.
>
> e-mail adres:
> (om mij te antwoorden: verwijder de
> toevoeging "geen" uit het e-mail adres)
>
> Mijn homepage met genealogie van
> de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
> de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
> familieberichten uit Utrecht, nu mt zoekmachine!
>
> http://home.hccnet.nl/a.spronk
>
>This thread: