GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2002-05 > 1020449280


From: "Luuk Keunen" <>
Subject: ! Kroniek Jan Goort Hoeben 1851-1862
Date: Fri, 3 May 2002 20:08:00 +0200


In het jaar 1851 is op de Neerkant een orkaan geweest, den 23 Augustus, een
man Jacob Lenders is in een peelkuijl met zijn kar en twe koijen en zijn
dogter allegaar in het water gewaaijt en de eene koe verdronken en bijnaa de
man een paart en kar van Piet Janssen allegaar in een kuijl gewaaijt.

In het jaar 1852 is agter Meijel in de Heijbloem een Jesuwiten klooster
gebout.
in het jaar 1852 zijn de boeren van Lijssel met turf naar het kapisine
klooster gevaren voor den eersten keer en met den Allerheiligen een pater
Kapusien is tot Lijssel voor den eersten keer Bicht komen hooren, in het
jaar 1852 uijt het Handelsklooster.
In het jaar 1852 is de Lieselsche peel een groot deel verkocht,zes hondert
bunder bij Zoemeer, voor agt en veertig duijzent gulden baar gelt.
In het jaar 1852 is bij Zoemeer de peel verkogt, 600 bunder en in 1853 een
kanaal gemaakt uijt de peel naar de kanaal die Bonapart heeft laten maken
tussen Meijl en Roggel en zoo op Weert door de Zuijt Willemsvaart naar en 's
Bosch en veel strooije keeten gebout in de peel.

In het jaar 1852 in de maand Meij zijn de kerkdagen geheel afgezet om geen
Mis meer te hooren en in het jaar 1774 zijn de Heiligdagen afgezet, maar men
is verpligt mis te hooren en in het jaar 1852 geheel afgeschaft.

In het jaar 1852 den 22 Meij is tot Heur bij de Maas een Meijsken dood
gedondert.

In het jaar 1852 den 8 Junij zijn tot Vlierden twe huijzen door den brant
verslonden en door het bliksemvuur aangestoken.

In het jaar 1852 is tot Someren door donder en bliksem een huijs afgebrant
en alles in verbrant; de zelfde donderbuij tot Meijel alles verhagelt in het
laatst van de maand Julij.
In het jaar 1852 heeft de aardappel ziekte nog al zeer geheerst in de maand
Julij begost en begonnen zij al zwart te worden het 7 jaar.

In het jaar 1852 den 2 Oktober heeft het om den middag tusschen elf en
twaalf uuren zeer hart gewaaijt met duijzenden boomen uijt de gront gerukt
en verschijden daken van de huijzen wegenomen.

In het jaar 1852 Pouselijke Jubile geviert begonnen de 28 November en
geeindigt den 27 December.

In het jaar 1853 waren hier tot Liessel binnen de agt dagen vijf doode
lijken in de paasweek vier dagen Lijkdienst agter malkander nooijt gebeurt
bij mensen gedenken.
In het jaar 1853 is Lijssel kermis verzet; die was eertijds veertien dagen
na Paasen; nu komt den kermis den laatsten Zondag in Augustus, dan is den
oogst in de schuur.
In het jaar 1853 is het nog zeer naat in de laatste dagen van April, dat men
de landerijen niet kost bewerken het stroo kosten vijftien en zestien gulden
de duijzent pont.
In het jaar 1853 is tot Gemert een nuwe kerk gebout met een hooge toren op
de mode gebout.
In het jaar 1853 is tot Brouwhuijs twe huijzen afgebrant bij twe
gereformeerde boeren door het onweeder.

In het jaar 1852 van het nuwe jaar 1853 heeft het nog niet besien te
vriezen, op nuwedaarsdag bloide de bloemen nog zeer mooij in de hoven, den 2
janiari kwamen de bijen zeer sterk uijt de korven gevlogen en het was ook
zeer warm weer bij zonneschijn.

In het jaar 1852 geen winter gehad tot in het jaar 1853 begost het te
vriezen den eersten Zondag in de vasten en duurt tot Paasen den 27 Maart, in
de goede Week sneeuwden het alle dagen en het was nog zeer kout.

In het jaar 1853 den 8 Meij op Deurzen kermis zondag heeft het zeer
gesneeuwt nooijt so bij mensen gedenken.

In het jaar 1853 in de maand Julij begonnen een schipvaart gemaakt van de
ouwe Kanaal op Zoemeer om turven uijt de peel te halen en de oude kanaal
wordt ook opgemaakt om scheepen door te konnen vaaren.
In het jaar 1853 is op verschijden plaatsen alles zeer verhagelt. In Julij
is tot Deurzen random het dorp alles verhagelt en verdijsterweert en veele
glazen kapot gehagelt bij een burger Jandewillem Kuijpers seventig ruijten
kapot gehagelt en in de kerk met duijzenden glasruijten kapotgehagelt en in
Horst alles verhagelt en in Brabant in verschijde dorpen alles verhagelt en
tot Liessel ook groote hagelsteenen gevallen, maar weijnig schaij gedaan aan
vrugten.

In het jaar 1854 en 1855 is zeer groote oorlog voorgevallen boven in Rusland
aan de zwarte zee.

In het jaar 1855 is een fraaij huijs gebout in de peel kort bij Zoemeer een
huijs met twe verdiepingen, het staat wel agt voeten diep in het moeras.
In het jaar 1855 een fraaij huijs gebout met twe verdiepingen.

Een stat Sebastopol hebben de Fransen stormenderhand ingenomen, de 6
September in het jaar 1855, door den bijstand den Turken en den Engels Man
twe jaren er op gewerkt, de heele stat is verdijsterweert; het heeft zeer
groote duurte veroorzaakt. de aardappels kort bij de gulden het vat; het
broot kort bij de gulden de zes Nederlandse ponden; daar is zeer groote
aarmoede geleden in deze twe jaaren. In het jaar 1855 de aardappels nog al
zeer mislukt, het 10e jaar.

In het jaar 1856 is tot Liessel een nuwe orgel in de kerk gezet en voor den
eersten keer bespeelt, den 15 Junij door den koster van Meijl.

In het jaar 1856 is de Lieselsche kerk bestolen tusschen den 15 en den 16
October voor duijzent gulden waarde in gout en zilver.
In het jaar 1856 was de boter zeer duur, men kogt voor een pond boter een
broot van twaalf ponden,men kon nog eenige centen overhouden.

In het jaar 1857 is tot Zittert den toren en de heele kerk afgebrant op de
H.Sacramentsdag is den donder in den toren geslagen.
In het jaar 1857 is tot Deurzen een liefdegesticht gebout,een hoog schoon
gebouw voor de zusters van Liefde.

De vrouw van Jan g. Hoeben is overleden in het jaar 1857 den 5n September.

In het jaar 1856 al wederom een huijs gebout geschikt om een boeren woning
voor te gebruijken.
in het jaar 1857 is de stal van dat voorzijde huijs tot een kerk gemaakt en
voor de eerste keer diest of Mis gedaan den 16 October door eenen priester
die dar is komen woonen als proost of rector en daar is zeer gekroont
geweest in de peel en de naam van het dorp is Helenaveen genoemd.

In het jaar 1858 heeft C. Bijnen Pastoor tot Liessel een nuwe pastorij
laaten bouen en de oude pastorij geheel afgebroken, maar de hoverdij wordt
geheel onder geestelijken; zij zouden timmeren tot aan de wolken als het in
hun magt was maar ik geloof dat in die oude tijden eens weer terug zullen
keeren.
In het jaar 1858 twe huijzen in Zoemeer gebout en het is daar al zeer droog
en schoone vrugten gebout.

In het jaar 1862 is de straat regt gemaakt in het loon van Francis van Hoek
tot aan de nuwe straat,die loopt de Peel in.

In het jaar 1862 den 23 Maart is tot Asten de vrouw van Anthonij Bots in de
steegen onder de laatste Mis vermoort, een man uijt het dorp heeft het
gedaan. zij hebben hem nog den zelfde dag gepakt.

This thread: