GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2004-11 > 1099426244


From: Hein Vera <>
Subject: Re: vertalen
Date: Tue, 02 Nov 2004 21:10:44 +0100
References: <003101c4c109$83e4e8a0$8f95a152@prive044n06nwt>
In-Reply-To: <003101c4c109$83e4e8a0$8f95a152@prive044n06nwt>


Beste Roel,

Grotendeels in het een normaal transport van 4 dagmaat 368 roeden land
door de erven Willem Molt aan Jan Luytjes c.s., echter in het
betreffende stuk land hebben meer mensen rechten, met mandedig zal
mandelig, dus onverdeeld bedoeld zijn. De oplossing is een soort
vergelijking: de commys van 't Hoff voor ¼ deel ! ende 1/6 deel een
part heeft ende Hindrick van der Lippe ende de comparerende erffgenamen,
gelijcke gedeelten als de commys ende rester Harmen Hindrix. Ik lees
maar dan dat de commies van 't Hoff 1/4 en 1/6 deel heeft en (Hendrik
van det Lippe en de erven Willem Molt tezamen) ook 1/4 en 1/6 = 1/2+ 1/3
= 6/12+4/12 = 9/12 = 3/4 en Herman Hendriks de rest. En nog de
bevestiging: de erven Willem Molt hebben een deel zo groot als de helft
van het deel van de commies. Dus de voorgestelde verdeling zou zo moeten
kloppen. Het gaat dus om onverdeeld goed dat samen wordt gebruikt,
mogelijk afkomstig uit een oudere erfenis die nooit verdeeld is. Het
gaat om hooiland. De opbrengst daarvan kan goed verdeeld worden, dus dat
is geen punt
Verder volgen vrijwaringen voor de ontvangst van de koopsom etc.

vr.gr. Hein Vera

Roel ten klei wrote:
> kan iemand van u het onderstaande in wat duidelijker Nederlands voor mij tijpen.
> ik begrijp wel waarom het gaat maar de finesses ontgaan mij.
>
> akte 32
> Schultengerecht Coevorden - Vrijwillige rechtspraak
>
> Inventarisnummer 4, deel 4
>
> Timon ten Broecke, wegen Hoger Overheit Scholtes tot Coevorden ende Schoonebeecke, oyrconde ende certificere in ende vermits desen versegelden brieve, hoe dat voor mij ende coornoten nabeschreven gecompareert ende eerschenen sijn de erffgenamen van wijlen Wilm Molt, naemlijk Gerrit Molt, Harmen ende Eeverwijn Molt, Hindrik ten Cley ende Jan Pruyst weduwe, gebroeders ende swagers, segten ende bekenden voor haer ende haere erffgenamen, hoe dat sij met vrije wille, rijpen berade, stedevast ende arflijcken hadden vercoft, gecedeert ende in eygendoem getransporteert, doende sulx craft desen aen den edelen Jan Luytjes, Geertjen sijn echte huysvrouw, alsmede aen sijn broeder Warnaer Luytjes ende haere respecktive erffgenamen, seeckere gedeelten van hoylant gelegen in Clenkenvlier in één stuck, daeraen ten oosten de Drosten Cruysmaet ende ten westen Pastorienmaet naest daeraen sloetten, groot sijnde het geheele stuck 4 dagmaet 368 roeden, daerinne de commys van 't Hoff voor ¼ dee
l !
> ende 1/6 deel een part heeft ende Hindrick van der Lippe ende de comparerende erffgenamen, gelijcke gedeelten als de commys ende rester Harmen Hindrix, alles soo ende als de eygenaeren het mandedich lange gebruckt hebben, voor welcke haere gedeelten sijnde half soo groot als de commys lant, de erffgenamen bekenden van de coperen te völlen voldaen ende betaelt te sijn, bedanckende goeder voldaet ende betaelinge, belovende elck in solidum het vercofte perzeell hoylants te wachten ende te waren tegen alle geestlijcke ende weereltlijcke opspraeck, doende ten dien eynde in den Gerichte aen de cooperen quitinge van gelt, vertynge van lant, cessie ende overdracht nae rechten gebruckelijck, renuntiërende alle exceptien ende de coperen stellende in rouwige possessie ende eygendoem, alles sonder arg ende list. In warer oyrconde hebbe ick Scholtes neffens coornoten den edele manhafte Reynder Derckx Brumpe ondermajoor ende Berent Jansen alsmede comparanten desen verteeckent ende tot
ve!
> stenisse mijn aengebooren zegel hieronder doen. Actum Coevorden anno s
> alutie in Christi duysent seshondert vijftich sesse den 2 juny stilo veteri. [2juni 1656]
>
> Met vriendelijke groet
> Anke en Roel ten Klei
> http://home.tiscali.nl/~t987027/
>This thread: