GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-03 > 1205956832


From: Hein Vera <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] hulp gevraagd tekst 1687
Date: Wed, 19 Mar 2008 21:00:32 +0100
References: <a40bb$47e0e989$18841744$7740@news.chello.nl><47e153a4$0$25473$9a622dc7@news.kpnplanet.nl>
In-Reply-To: <47e153a4$0$25473$9a622dc7@news.kpnplanet.nl>


Heb nog over een fout heen gelezen ... komende = kennelick mea culpa hv

Hein Vera schreef:
> Weer een beginnetje
>
>
> Inde Name des Heeren amen condt ende
> >
> > Komende sij een ijder, die dit jegenwoordige
> >
> > Instrument zullen sien of horen lesen dat in
> >
> > Den jaren der geboorte desselfs ons heeren ende
> >
> > Zalighmakere jesu christi 1687 op den 14 november
> >
> > Des avonts de clocke agt uren, voor mij Cornelis
>
> Een tip (of liever 2) voor ieder met dit soort notariele teksten:
>
> 1. A Fl Ghelen Notariele akten uit de 17e en 18e eeuw Zutphen 1986 voor
> enkele tientjes 2e hands
>
> 2. Moeilijker te krijgen, antiquarisch en duur: papagayen of leerboeken
> voor notarissen waaruit ze de formules leerden, want wat hierboven staat
> is formule, die dezelfde notaris ws. zijn hele loopbaan door gebruikte.
> Zoals:
>
> WASSENAAR ( WASSENAER ) , GERARD VAN (1589 - 1664) - EGBERTUS COTIUS.
> Praxis judiciaria in twee onderscheyde deelen vervat. De laeste Druck.
> (Two parts in one volume). 1) Practyck Judicieel ofte instructie op de
> forme en manier van procederen...nagezien door E. Cotius. 2) Practyck
> notariael ofte instructie tot het maken ende instellen van de
> voornaamste instrumenten...
> Utrecht, Jacob van Poolsum , 1749, small in-4°, 22 x 17 pp, engraved
> portrait frontispiece + engraved title-page representing a court of
> justice + typographical title of the first part, printed in red and
> black, with a copper-engraved vignette + (2)nn pp + 376 pp + (35)nn pp
> (register) ; (8) nn pp (including typographical title to the second part
> + 480 pp + (32)(register) + (78)nn pp (dictionary). Complete.
> Contemporary vellum, title in manuscript on spine. Very fine copy. (See
> Dekkers pp. 186-187, item 5 (which includes items 2 and 3). Last edition
> of this convolute of two major works by Wassenaar on procedural law and
> notary law. The book ends with a rather extensive dictionary of Dutch
> judicial headwords. .
> € (euro) 700.00
> -
>
> WASSENAAR,GERARD VAN. Praxis Ivdiciari, in twee onderscheyde deelen
> vervat. I: Practyk Judicieel ofte Instructie op de forme en manier van
> Procederen voor Hoven en Recht-Banken, So in 't generaal, als in
> verscheide particuliere meest voovallende materien, daar bevoegt zyn de v
> Utrecht, Jacob van Poolsum, 1729. (2),376,(29) & (4),480,(108) pp.
> Engrav. title. Vellum, raised spine and stamped boards. Very slightly
> browned. Fine copy.*First end-paper missing.
> € (euro) 500.00
> --
>
> Maar die kan je in veel archieven raadplegen, sommige zijn ook in
> facsimile verkrijgbaar. Ik heb zelf Ars Notarius van Jaques Thys,
> heruitgegeven door het rijksarchief in Brussel in 1996.
>
> vr.gr. Hein Vera
>
> Ineke Smit schreef:
>> Hallo Allemaal,
>> Wie kan me weer helpen met de tekst, ik heb er nog al wat gaten in staan
>> Het gaat om Jan Jansz Duijn stoeldraaijer en zijn vrouw Aefje Jans
>> de tekste staat op twee afbeeldingen, deze zijn te vinden op.
>> http://ineke.pedete.net/janjansz.tif en
>> http://ineke.pedete.net/janjansz2.tif
>> de tekst van wat ik tot zover heb, staat hieronder
>> groetjes, Ineke
>>
>>
>>
>> Van heijmenb-igh notaris ---- bij den hove van
>>
>> Hollant geadmitteert binnen Alkmaer resideerde
>>
>> En de nagenoemde getuigen gecompareert sijn
>>
>> De eersame Jan Jansz Duijn stoeldraijer alhier
>>
>> Woonagtigh gesont van ligaem en d'eerbare Aefjen Jans
>>
>> Desselfe huijsfrou --- ----- dogh jaren ---- allebij hier
>>
>> Redenen memorie en verstand --- ende volcomen
>>
>> Getruije konde als clarelijck bleek, ende hebben
>>
>> Uijt eigen bewegingh met voorberaghte raedt
>>
>> Ende sonder eenige -sheijdinge, soo -ij selfe klaering
>>
>> -- gedisponeert, inde na volgende manieren
>>
>> --erfte--- houden ---ie-be-onde Godt almagtigh
>>
>> En hare lighaems de schriftelijcke be--- -ingh
>>
>> Hebben sij al voren ge revereert ende te niet gedaen
>>
>> Soo sijdoen bij ----, alle foeriger testamentten
>>
>> Codiccillen en andere uijtersterwillen, als sij voor dat
>>
>> Deses oijt alleen, of met ijmant gemeen, gemerckt
>>
>> Ofte gepassert hebben, --- wederom op nieuwe
>>
>> Disponderend, verclaerden de testateren
>>
>> uijt - moelijce liefde, malcanderen reciprcodatie
>>
>> over --- ---- over te noineneren -eme
>>
>> int ---- tot enige - eni--- erfgenaem
>>
>> in alle de goederen en effecten soo roerenen als
>>
>> ontroerenen - agterlaten-geene uitgesondert
>>
>> dogh met desen verst--- ----, indien
>>
>> den testateur sijn huijsvrou------, dat
>>
>> zij binnen --- ---ken na- haere doodt
>>
>> eren, Trijntje pieters -temae- Ariaantje en
>>
>> Maritjen jacobs --------- testatrice
>>
>> woonende tot Niedorp, mitsgaders aen
>>
>> Trijntje jans huijsfrou van Jacob Abrahams.
>>
>>
>>
>> backer alhier een susterlinghe doghter, zou?
>>
>> moeten over-et-ren - laeten volgen en
>>
>> De clederen van linnen -ollen en andere sof-
>>
>> Ten zij de ---- gerijve vorme eer -atrich ------
>> En toebehoort hebbend om bij hen lieden ijder
>>
>> Voor een viercwart gedeijlt en genooten
>>
>> Werden
>>
>> Ende bijerlieden de testatrice haere man
>>
>> Overleeft, ende eenige goederen on--
>>
>> Cent nae te laeten soo vercra---
>>
>> --n ter atouren int voor ---- ---
>>
>> Te --- situeren de kinderen van Allert Jans
>>
>> Duijn die des testateurs broeder is ge--
>>
>> Schou---- niettemin sij testatrice volle
>>
>> Maght ende -i-erteijt om deselve goederen
>>
>> Tot haere nootdruft ende gerijf -ijelijc
>>
>> Te moge vercoopen ------ijcken ende
>>
>> Consumeren tot de laetse stuijver toe ----
>>
>> ----oon van ijemandt
>>
>> Al her gene voor - staet ---- --- testatrice
>>
>> Te vooren hare test- en uijterstewille die sij
>>
>> Begeerden nae hare doot en --- lijven nagecomende
>>
>> Gifte te saeke des doots onder de levenden
>>
>> Onder ---- soo als het selve best can best---
>>
>> ---- niettemin aen haer selven volle moge
>>
>> --nissie om dese dispositie tesame of elck ap-
>>
>> ---er haer eijgen handt of ---ckteecken is --
>>
>> -anderen soo int ----------- als t'minderen
>>
>> Naer haer ----gevallen -gerende dat zulk
>>
>> Van gelijcke cra-t en effect sal sijn en ------
>>
>> Noeten ---- --- ofte --- oock --- begrepen
>>
>> Sonder trouw aldus gedaen en gepasseert binnen
>>
>> Alkm(aa)r ---- Corn(eli)s Sijmons Gorter ende Jan Jans
>>
>> Diepsmeer als get(uig)e
>>
>>
>>
>>
>>
>>


This thread: