GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-01 > 1263877112


From: Leo Bijl <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Jacob Mercado: Amsterdam
Date: Mon, 18 Jan 2010 20:58:32 -0800 (PST)
References: <yd2dnZv8b_ZAntvWnZ2dnUVZ8qWdnZ2d@pipex.net><b6a5a$4b4627ab$5352e62e$11425@cache3.tilbu1.nb.home.nl> <dd3ed$4b4634cb$5352e62e$31056@cache3.tilbu1.nb.home.nl><w4OdnXHpi_Xk3dvWnZ2dnUVZ8uqdnZ2d@pipex.net> <4b467cd5$0$22903$e4fe514c@news.xs4all.nl><je6dneRak9Sf1NrWnZ2dnUVZ7tGdnZ2d@pipex.net> <44d387f0-49c9-4358-a78a-71da044d3a02@l30g2000yqb.googlegroups.com> <63e47541-cadf-44f1-abf6-47a3c0b11c86@c29g2000yqd.googlegroups.com> <f1628b3b-5599-4879-a41d-f5dbc15e0207@22g2000yqr.googlegroups.com> <z-ednVmrQ-2Sms7WnZ2dnUVZ8qGdnZ2d@pipex.net>


On 17 jan, 13:48, "Mike Day" <> wrote:
> "Leo Bijl" <> wrote in message
>
> news:...
> On 16 jan, 09:18, Leo Bijl <> wrote:
>
>
>
> > On 16 jan, 07:18, Leo Bijl <> wrote:
>
> > > On 8 jan, 16:02, "Mike Day" <> wrote:
>
> > > > "Jan B" <> wrote in message
>
> > > >news:4b467cd5$0$22903$...
>
> > > > > "Mike Day" <> schreef in bericht
> > > > >news:...
>
> > > > >> "Richard van Schaik" <> wrote in
> > > > >> messagenews:dd3ed$4b4634cb$5352e62e$...
> > > > >>> Richard van Schaik wrote:
> > > > >>>> Mike Day wrote:
>
> > > > >>>>> Ref. RG9/270 Folio: 111 Page: 10
> > > > >>>>> Address: 4, Tewkesbury Buildings, Whitechapel, Middlesex
> > > > >>>>> Surname, Forname, Relation, Condition, Gender, Age, Occupation,
> > > > >>>>> Where
> > > > >>>>> Born.
> > > > >>>>> MACARDO, Jacob, Head, Married, M, 35, Cigar Maker, Holland,
> > > > >>>>> MACARDO, Sarah, Wife, , F, 39, , Holland,
> > > > >>>>> MACARDO, Sarah, Daughter, Unmarried, F, 12, Scholar, Holland,
> > > > >>>>> MACARDO, Abraham, Son, , M, 10, Scholar, Holland,
> > > > >>>>> MACARDO, Moses, Son, , M, 8, Scholar, Whitechapel, Middlesex,
> > > > >>>>> MACARDO, Daniel, Son, , M, 3, , Whitechapel, Middlesex,
> > > > >>>>> MACARDO, Isaac, Son, , M, 8M, , Whitechapel, Middlesex,
> > > > >>>>> JANSON, James, Visitor, Unmarried, M, 30, Cigar Maker, Holland
>
> > > > >>>> Are you sure about the first name of his wife?
>
> > > > >>> Saw this 1861 now and indeed Sarah. I think I found Abraham in the
> > > > >>> 1871
> > > > >>> (lodger with a family Hartog) but can't find the others. Do you
> > > > >>> have any
> > > > >>> other reference to this family apart from this 1861 census? Just
> > > > >>> wondering if the first name Rachel for his wife can be confirmed
> > > > >>> in some
> > > > >>> way.
>
> > > > >> I have some later census records, which all show her name as
> > > > >> Rach(a)el.
> > > > >> Jacob died in 1868 so the 1861 census is the only one which
> > > > >> includes him.
> > > > >> The fact that his wife was named as Sarah, originally left me in
> > > > >> some
> > > > >> doubt as to whether I had the right family. So in my original post
> > > > >> I did
> > > > >> not mention Rachel to see what would result. Your confirmation of
> > > > >> Rachel
> > > > >> Nunes Vaz is, therefore, really helpful.
>
> > > > >> Many thanks
>
> > > > >> Mike
> > > > > The civil marriges in Amsterdam are being worked on. Everyone needs
> > > > > first
> > > > > a civil marriage before a religious marriage is possible. The
> > > > > portugueze
> > > > > jewish marriages from 1664 till 1926 are on site
> > > > >http://dutchjewry.org/databases/portugese_marriages/portu_huw_menu.as...
> > > > > religious marriage of these 2 in 1847 can be found there.
> > > > > I will send the data to your private email address.
> > > > > --
>
> > > > Many thanks for this most useful website
>
> > > > Mike
>
> > > Mike,
> > > there are a few references to this family in the Biographical
> > > Dictionary as well:
>
> > > Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
>
> > >http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/#7:435
>
> > >MERCADO(David) was met doctor Jacob de Pas (zie het art.) een der
> > > portugeesche Joden, met wien de kampensche stadsraad op 5 Februari
> > > 1661 een overeenkomst aanging tot vestiging van een portugeesch-
> > > joodsche gemeente in deze voor den doorvoerhandel zoo gunstig gelegen
> > > stad. De �verscheiden famili�n� zouden ook een synagoge in een hunner
> > > huizen mogen oprichten. De belemmerende bepalingen maakten echter den
> > > bloei van deze eenige portugeesche gemeente in het oosten van ons land
> > > onmogelijk.
>
> > > Zie: Helena Poppers, De Joden in Overijsel (Nagelaten dissertatie
> > > Utrecht; Amsterdam 1926), 13 vgl.
>
> > >MERCADO(Mozes Isra�l de), leerling van den opperrabbijn Saul Levy
> > > Morteira, schreef een commentaar op de psalmen: Comento conceptuoso
> > > del Psatterio y del Sacro Ecclesiastes. Hij overleed op zeer jeugdigen
> > > leeftijd te Amsterdam in 1652; zijn werk werd daarna uitgegeven door
> > > JacobMercado(Amsterdam 1653). Abraham deMercadowas een portugeesch-
> > > joodsche arts te Amsterdam, die aldaar omstr. 1655 overleed, Samuel
> > > deMercado, eveneens arts, een tijdgenoot van opperrabbijn Jacob
> > > Sasportas (1610-1698), welke hem een rabbinale decisie zond.
>
> > > Zie: M. Kayserling, Bibl. Espagn. Portug. Judaica (Straatsburg 1890)
> > > 70.
>
> > > -
> > > Leo
>
> > Furthermore, the Central Bureau for Genealogy in The Hague holds a
> > vast collection of newspaper clippings. There are two folio's on
> > theMercadofamily, one of which is available online. The other contains
> > acquisitions after 1970 and is not. Perhaps someone is willing to
> > visit the reading room; otherwise you could order a photocopy.
>
> > Folio 1 holds the following:
>
> > 1.Voorspoedig bevallen van een welgeschapen zoon: Sara Rodrigues de
> > Miranda, geliefde echtgenoote van DavidMercado.
> > Amsterdam, 24 september 1883.
>
> > 2. De ondergeteekende voelt zich gedrongen zijn oprechten dank te
> > betuigen, alsook die van zijn dochter, aan heeren regenten van het
> > Portugees-Isra�litisch ziekenhuis, alsook aan den vader en de moeder
> > van dit gesticht, maar bovenal aan den weledelzeergeleerde heer dr.
> > Mendes de Leon, voor de gelukkige operatie en verdere geneeskundige
> > behandeling aan zijn dochter bewezen. God schenke hem en allen kracht
> > en lust nog lang voor het heil hunner medemenschen werkzaam te kunnen
> > zijn.
> > I. Rodrigues deMercado.
> > Amsterdam, 8 maart 1887.
>
> > 3. Voorspoedig bevallen van een zoon: SaraMercado-de Miranda.
> > Amsterdam, 14 september 1889.
> > Eenige en algemeene kennisgeving.
>
> > 4. Bevallen van een welgeschapen dochter: B.Mercado-Wins.
> > Algemeen kennisgeven aan familie, vrienden en bekenden.
> > Augustus 24/1888.
>
> > 5. Op heden overleed, na een geduldig lijden van vijf maanden, onze
> > geliefde vader IzakMercado.
> > Uit aller naam: A.Mercado.
> > In dank voor de gunst en het vertrouwen, hetwelk mijn diep betreurde
> > vader bij zijne geachte clienteele heeft mogen genieten, beveel ik
> > mij, onder verzekering ik mij diezelfde begunstiging zal trachten te
> > verwerven, beleefdelijk aan tot het voortzetten der behangersaffaire,
> > zooals die door wijlen mijn vader is uitgeoefend.
>
> > NB: ongedateerd; bijgeschreven notitie: februari 1893.
>
> > 6. Dankbetuiging.
> > Voor de vele blijken van belangstelling, zowel hier als elders
> > ondervonden bij het overlijden van onzen lieven man, vader,
> > behuwdvader en grootvader, Isa�cMercado, betuigt ondergetekende haar
> > hartelijke dank.
> > Weduwe M.Mercado-Papier.
> > Saffierstraat 87, Amsterdam.
>
> > NB: ongedateerd; bijgeschreven notitie: 11.2.1936 (=11 feb. 1936)
>
> > 7. Getrouwd: BramMercadoen Reina Cohen.
> > Amsterdam-zuid, 21 december 1939.
> > Saffierstraat 87.
> > Uithoornstraat 32.
> > Toekomstig adres: Saffierstraat 87.
>
> > 8. Bevallen van een welgeschapen zoon: ElisabethMercado-Wins,
> > geliefde echtgenoote van I.J.Mercado.
> > Amsterdam, 13 januari 1886.
>
> > 9. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen dochter: Rebecca Mercaco-
> > Wins, geliefde echtgenoote van J.Mercado.
> > Amsterdam, 4 mei 1887.
> > Eenige en algemeene kennisgeving.
>
> > 10. Door Gods goedheid bevallen van een welgeschapen zoon
> > ElisabethMercado-Wins.
> > Amsterdam, 2 september 1889.
> > Eenige en algemeene kennisgeving.
>
> > 11. Heden overleed tot onze droefheid ons jongste kind IsiedorMercado,
> > diep betreurd door ons, zijne ouders.
> > I.Mercado,
> > R.Mercado-Wins.
> > Amsterdam, 25 juni 1890.
>
> > 12. Burgelijk en kerkelijk getrouwd: RaphaelMercadoen Julia Lek.
> > Amsterdam, 8 januari 1891.
>
> > 13. De 8e januari trof ons een gevoelige slag door het overlijden van
> > onzen zwager IsaakMercado, in de leeftijd van 60 jaar.
> > Uit aller naam: S. Papier.
> > Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, 10 januari 1936.
>
> > 14. Heden trof ons een gevoelige slag door het plotseling overlijden
> > van onzen man, vader, broeder, behuwdvader en grootvader, den heer
> > Isa�cMercado, in de leeftijd van 60 jaar.
> > Uit aller naam: weduwe M.Mercado-Papier.
> > Amsterdam, 9 januari 1936.
> > Teraardebestelling vrijdag 10 januari 1936 te 12 uur vanaf
> > Saffierstraat 87.
>
> > 15. Heden overleed plotseling onze onvergetelijke vriend Isa�c
> > Rodrigues deMercado, in de ouderdom van 60 jaar.
> > Familie H. Acathan.
> > Amsterdam, 9 januari 1936.
> > Lepelstraat 26, 2e �tage.
>
> > 16. Court Stad Amsterdam No. 6762 A.O.F.
> > Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van Broeder
> > Isa�c Rodrigues deMercado, in de ouderdom van 60 jaar.
> > Namens het bestuur:
> > S. Mok, voorzitter,
> > S. Coster junior, secretaris.
> > De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 10 januari aanstaande des
> > middags 12 uur van Saffierstraat 87 naar Ouderkerk aan den Amstel.
>
> > NB: A.O.F.: Ancient Order of Foresters (freemaconry)
>
> > [17. misplaced item; wrong folio.
> > De heer en mevrouw Van Mervenn�e-Harinck geven met blijdschap kennis
> > van de geboorte van hun dochter Johanna Maria.
> > Batavia, kraamkliniek Semarangweg 23, Krawangweg 2.
> > 22 Januari 1949.
> > Enige kennisgeving.]
>
> ERRATA:
>
> nr.4: B.Mercado; read: R.
> nr.9: J. Mercaco; read:Mercado
>
> Many thanks Leo.  That is brilliant.
>
> Mike


My pleasure Mike; search term 'de' Mercado renders a few others:

1. Voor de buitengewone belangstelling, ook van elders betoond
gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen echtgenoot, vader,
behuwdvader en grootvader den heer A.R. de Mercado, betuigen wij onzen
hartelijken dank.
Uit aller naam: weduwe S.R. de Mercado-Naar.

NB: undated

2. identical to nr. 15 above.

3. Na een langdurig smartelijk lijden overleed heden onze lief kind en
enigst bezit Alida in de aanvallige leeftijd van zeven maanden.
Haar bedroefde ouders:
S.R. de Mercado-Rootveld,
I.R. de Mercado.
Hofmeyrstraat 13 I
Amsterdam, 9 januari 1937.

4. identical to nr. 7 above

5. Geboren: Ada, dochter van I.R. de Mercado en S.R. de Mercado-
Rootveld.
Amsterdam, 7 juni 1936.
Nederlands-Israëlitisch ziekenhuis.

6. In plaats van kaarten.
Verloofd: Annie Blog en Ab. Rodr. de Mercado.
Amsterdam, 22 juli 1937.
Camperstraat 40, 1e étage.
Lepelstraat 78, 1e étage.
Receptie: zaterdag 24 juli, 2-5 uur, Camperstraat 40, 1e étage.

7. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon
Samuel.
S.R. de Mercado-Rootveld.
I.R. de Mercado.
Amsterdam, 9 october 1937.
Hofmeyrstraat 13, 1e étage.
Tijdelijk adres: Nederlands-Israëlitisch ziekenhuis.

-
LeoThis thread: