GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-02 > 1265028588


From: Leo Bijl <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Jacob Mercado: Amsterdam
Date: Mon, 1 Feb 2010 04:49:48 -0800 (PST)
References: <dd3ed$4b4634cb$5352e62e$31056@cache3.tilbu1.nb.home.nl> <44d387f0-49c9-4358-a78a-71da044d3a02@l30g2000yqb.googlegroups.com> <63e47541-cadf-44f1-abf6-47a3c0b11c86@c29g2000yqd.googlegroups.com> <f1628b3b-5599-4879-a41d-f5dbc15e0207@22g2000yqr.googlegroups.com> <z-ednVmrQ-2Sms7WnZ2dnUVZ8qGdnZ2d@pipex.net><5b52edc7-778a-4e34-99a7-d2e042958b25@e16g2000yqc.googlegroups.com><f51c12b6-03b6-45be-b455-897668fe6d22@34g2000yqp.googlegroups.com> <Xns9D058E215BF82eejj99@194.109.133.242><64c4aaa0-64b3-4bce-9f1f-31a73a929cb7@b9g2000yqd.googlegroups.com><218bf034-e201-4197-851c-453de7996ebc@m25g2000yqc.googlegroups.com> <a8f760ae-7f90-48ce-8c02-d660cf0721a4@r19g2000yqb.googlegroups.com> <1jctmh5.1ffk9bb1jfx4zyN%thokken1@tiscali.nl><bfe4bb31-9a87-485b-8bad-b407f3acd22e@q4g2000yqm.googlegroups.com><1jcx5zy.1qvimhgz8p9j0N%thokken1@tiscali.nl>


On 27 jan, 10:04, (Ton Hokken) wrote:
> > > > > text:
>
> > > > > Bij Koninklijk Besluit is aan den heer L.deMercadoop zijn verzoek
> > > > > eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van consul der Nederlanden
> > > > > te Kingston, Jamaica.
> > > > > De waarneming van het consulaat is voorloopig opgedragen aan Sir
> > > > > Alfred H.d'Costa.
>
> > > > Further:
>
> > > > "Joseph Franco vinden wij later in Suriname terug. Dr.Kayserling noemt
> > > > nog 1) den eersten Surinaamschen rabbijn Isaac Netto als leerling der
> > > > Rotterdamsche Academie: " The Surinam Rabbi was trained in the Academy
> > > > de los Pintos in Rotterdam with Josiahu Pardo, Joseph Franco (later in
> > > > Surinam), Jacob Abendana and others, distinguished  scholars 2)".
> > > > Vermelden wij tenslotte, dat op 1 april 1653 nog twee leerlingen
> > > > werden opgenomen, nl. : Moseh deMercadoen Ishac Gomes, wier gedrag,
> > > > kennis en aanbevelingen dit bevorderden; de laatste was bovendien een
> > > > wees. Hij studeerde in datzelfde jaar nog op "Ets Haim" te Amsterdam,
> > > > waar hij in de hoogste afdeeling zat onder Haham Saul Levi Morteira en
> > > > een tractement van f7 (7 gulden) per maand genoot. Hij had dus een
> > > > promotie van f7 (idem) tot f16 (16 gulden) per maand, wat een
> > > > eigenaardig licht werpt op het aanzien der Rotterdamsche Jeschiba de
> > > > los Pintos, wanneer studenten van het Amsterdamsche "Ets Haim", de
> > > > voornaamste Portugeesch-Joodsche Academie ter wereld, naar Rotterdam
> > > > gaan om daar verder te studeeren, want ook den evengenoemde Ishac
> > > > Aberbanel vinden wij te Amsterdam op "Ets Haim" als student in 1651 in
> > > > de Medras van Rubi Jacob Juda Leaô, waar hij f3,10 (3 gulden, 10 cent)
> > > > per maand tractement genoot en dus in Rotterdam 400 % verhooging
> > > > kreeg.
> > > > Deze Moseh deMercadomoet Moseh de Israël deMercado, door Kayserling
> > > > op p.70 (pagina 70) van zijn bibliographie genoemd als leerling van
> > > > Haham Saul Levy Morteira en schrijver van "Comento concepluoso del
> > > > Psalterio y del Sacro Ecelesiastes" en wiens commentaar na zijn
> > > > overlijden in 1653 door Jacob deMercadowerd uitgegeven. Inderdaad is
> > > > hij zeer jong gestorven, daar hij in 1650 nog niet in de hoogste
> > > > afdeeling van "Ets Haim" te Amsterdam was, (Gedenkschrift, p. 32),
> > > > hoewel hij niet in 1635 kan overleden zijn, zooals Kayserling opgeeft,
> > > > daar hij in april 1653 student te Rotterdam werd. Hij is dus ditzelfde
> > > > jaar nog gestorven, waarschijnlijk te Rotterdam.
> > > > Dit waren de lotgevallen, die wij van de drie eerste jaren van het
> > > > bestaan der "Jesiba de los Pintos" konden nagaan. Allerwege..(see next
> > > > page)
>
> > > > 1) Uit Miguel (Daniel Levi) De Barrios "Opuscula" II, "Yesiba de los
> > > > Pintos" (2). Zie Bibl. Esp. Port. Jud. p.20.
> > > > 2) Problications of the American Jewish Historical Society No. 5, New
> > > > York 1897, p. 123.
> > > > 3) Gedenkschrift "Ets Haim", pag. 29, 31 en 32 en Bijlage I.
>
> > > > Jac. Zwarts, De 17de eeuwsche Rotterdamsche leerschool "Jesiba de los
> > > > Pintos".
> > > > Rotterdams jaarboekje, 2e reeks, jrg. 10 (1922), 46-75. (citation: pg
> > > > 69)
>
> > > >http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php?option=c
>
> > > om_wrapper&Itemid=315
>
> > > > download article:
> > > >http://rjb.x-cago.com/GARJB/1922/12/19221231/GARJB-19221231-0111/
>
> > > story.pdf
>
> > > In mijn boek over de joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk in
> > > Rotterdam (Huis van de Levenden, uitg. Primaverapers Leiden) wordt een
> > > JosephMercadogenoemd.
>
> > > Ton Hokken
>
> > Dat is weer leuk om te weten. Dit moet hem dan zijn, neem ik aan:
>
> > Overledene : JosephMercado
>
> > Plaats        Rotterdam
> > Datum begraven (date of burial): 22-03-1702
>
> ja
>
> > Bron  DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder
>
> > (Gemeentearchief Rotterdam)
>
> >http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php?option=
>
> om_content&task=view&id=14&Itemid=56
>
>
>
> > Dat zal zeker een interessant boek zijn, lezend wat het archief ervan
> > schrijft. Misschien koop ik het wel. Kun je de Oostzeedijk eigenlijk
> > bezoeken? Het schijnt er wondermooi te zijn.
>
> Het is in ieder geval de bedoeling dat op open monumentendagen de
> begraafplaats toegankelijk zal zijn voor publiek.
> Foto's in de NRC en NRC Next van 20 nov. jl geven een indruk wat je dan
> te zien krijgt.


Het digitale archief van de krant geeft er helaas geen foto's bij,
maar ik zal er erg in houden of het tzt open is. Bedankt voor de info.This thread: