GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2010-08 > 1282517228


From: "Don Arnoldus" <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Verzamelen PK's
Date: Mon, 23 Aug 2010 00:47:08 +0200
References: <Xns9DDC6D2455168eejj99@194.109.133.242><mailman.143.1282468141.18641.gen-benelux@rootsweb.com><Xns9DDCB8BE7294Deejj99@194.109.133.242><2B581DD531D74DC1B3B37199DBBEA62C@DPA03>


In vervolg op mijn vorige bericht heb ik even gezocht in de wettekst van de
WGBA en daarin gevonden:

Artikel 109

1. Een andere verstrekking van de in de basisadministratie opgenomen
persoonsgegevens dan

bedoeld in de afdelingen 1, 2 en 2A van dit hoofdstuk is slechts toegestaan,
voor zover deze

plaatsvindt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden,
de persoonlijke levenssfeer

daardoor niet onevenredig wordt geschaad en door de ontvanger van de
persoonsgegevens de

nodige voorzieningen zijn getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere
verwerking uitsluitend

geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Bij of krachtens
algemene maatregel van

bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verstrekking van
persoonsgegevens als hier

bedoeld en de wijze waarop deze plaatsvindt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de verstrekking
geregeld van gegevens

aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. De voordracht voor de maatregel
wordt gedaan door Onze

Minister in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken.

3. Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden de administratieve
gegevens verstrekt over de

nummering van akten van de Nederlandse burgerlijke stand die noodzakelijk
zijn voor de vervulling

van zijn taak.

4. Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden de niet in de
basisadministratie opgenomen

gegevens verstrekt die de ambtenaar van de burgerlijke stand ingevolge bij
algemene maatregel van

bestuur te stellen regels aan het college van burgemeester en wethouders
verschaft ten behoeve van

het Centraal Bureau voor de Statistiek, alsmede de gegevens, bedoeld in
artikel 65, vierde lid.

{...}

Artikel 142

1. Er is een centraal archief van overledenen, bestaande uit de
persoonskaarten, bedoeld in artikel 69,

tweede lid, van het Besluit bevolkingsboekhouding.

2. Onze Minister is de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens in het centraal

archief van overledenen, bedoeld in het eerste lid. Hij treft een regeling
ter bescherming van de

persoonlijke levenssfeer.

Artikel 143

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld
omtrent heffingen in

verband met de verstrekking van gegevens uit de hierna genoemde
registraties, voor zover Onze

Minister de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in
deze registraties:

a. [vervallen;]

b. het centraal bevolkingsregister;

c. het persoonskaartenarchief;

d. het schakelregister;

e. het centraal archief van overledenen.

2. Op grond van de in het eerste lid bedoelde regels kunnen uitsluitend
heffingen ingesteld worden in

verband met de verstrekking van gegevens aan derden, anders dan de
verstrekking overeenkomstig

artikel 99, en in verband met de verstrekking aan de betrokkene van hem
betreffende gegevens.

Bron: http://www.cbpweb.nl/downloads_wetten/wgba.pdf


Nu gaat het er nog om welke regels zijn gesteld in de diverse Algemene
Maatregel(en) van Bestuur volgens deze wetteksten.

Met vriendelijke groeten,
Don ArnoldusThis thread: